CITYCON OYJ    Sisäpiiritieto   22.2.2024 klo 18:35

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ.

Citycon Oyj (“Citycon” tai “Yhtiö”) tutkii mahdollisuutta toteuttaa suunnattu osakeanti, jossa laskettaisiin liikkeelle enintään 11,9 miljoonaa Yhtiön uutta osaketta (“Osakkeet”), mikä vastaa enintään noin 6,9 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ennen suunnattua osakeantia. Suunnattu osakeanti toteutettaisiin nopeutetulla tarjousmenettelyllä (“Osakeanti”). Osakeanti kohdistettaisiin vain soveltuville suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille ja muille kokeneille sijoittajille.

Osakeanti toteutettaisiin Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2023 Hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Liikkeelle laskettavien Osakkeiden merkintähinta ja Osakkeiden kokonaismäärä määriteltäisiin Osakeannin aikana saatujen tarjousten perusteella. Deutsche Bank Aktiengesellschaft (“Deutsche Bank”) ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (“SEB”) toimivat Osakeannin Järjestäjinä.

Osakeanti aloitetaan välittömästi tämän tiedotteen julkaisemisen jälkeen ja sen odotetaan päättyvän viimeistään klo 09.00 23.2.2024 (”Tarjousaika”). Osakeanti voidaan kuitenkin keskeyttää milloin tahansa Tarjousajan kuluessa. Osakeannin päättymisen jälkeen Yhtiön hallitus tekee päätöksen Osakeannista, mukaan lukien saatujen tarjousten hyväksymisestä, liikkeelle laskettavien Osakkeiden määrästä ja Osakkeiden merkintähinnasta. Lopullinen määrä ja merkintähinta julkistetaan pörssitiedotteena Osakeannin päättymisen jälkeen.

Osakeannilla kerättävät nettovarat on tarkoitus käyttää Yhtiön taseen vahvistamiseen takaisinmaksamalla Yhtiön olemassa olevaa velkaa ja siten Yhtiön pääomarakenteen parantamiseen nykyisessä markkinaympäristössä nopealla ja kustannustehokkaalla tavalla, jollaista ei olisi Yhtiön arvion mukaan muutoin saatavissa nykyisissä markkinaolosuhteissa. Pääomarakenteen ja taseen vahvistaminen auttaisi Yhtiötä myös säilyttämään sen investointitason luottoluokituksen. Yhtiöllä on täten painavat taloudelliset syyt osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle.

Yhtiön tarkoituksena on jatkaa taseasemansa arviointia ja Yhtiö saattaa toteuttaa muita tavanomaisia pääomamarkkinatransaktioita optimoidakseen pääomarakennettaan lähitulevaisuudessa, mukaan lukien uudelleenrahoitusta laskemalla liikkeelle uuden joukkovelkakirjalainan ja takaisinostamalla vuonna 2024 erääntyviä joukkovelkakirjalainojaan markkinaolosuhteet huomioiden.

Hallituksen arvion mukaan Osakkeiden merkintähinnan odotetaan olevan vallitsevien markkinaolosuhteiden mukainen, sillä se määräytyisi nopeutetun tarjousmenettelyn mukaisesti.

G City Ltd, joka tällä hetkellä omistaa yhdessä kokonaan omistamansa tytäryhtiön Gazit Europe Netherlandsin kanssa 50,91 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on sitoutunut merkitsemään 3,7 miljoonaa Osaketta Osakeannissa. Finanssivalvonnan antaman pakollisesta ostotarjousvelvollisuudesta poikkeamista koskevan hyväksynnän mukaan G City Ltd:n kokonaisosakeomistuksen tulee olla alle 50 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Osakeannin yhteydessä Yhtiö sitoutuisi lock-up-järjestelyyn, jonka mukaan Yhtiö sitoutuisi, tietyin tavanomaisin poikkeuksin, olemaan liikkeeseen laskematta tai myymättä Yhtiön Osakkeita 90 päivän ajan Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Osakeannin toteutuessa Osakkeet rekisteröitäisiin kaupparekisteriin arviolta 23.2.2024. Osakkeiden odotetaan olevan luovutettavissa sijoittajille maksua vastaan Euroclear Finland Oy:n kautta arviolta 27.2.2024. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 27.2.2024. Osakkeet tuottaisivat kaikin osin yhtäläiset oikeudet Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa sen jälkeen, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin.

Deutsche Bank and SEB toimivat Osakeannin Järjestäjinä. Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy ja Milbank LLP toimivat Yhtiön oikeudellisina neuvonantajina. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana.

Citycon Oyj

Hallitus

Lisätietoja:  
Sakari Järvelä
Chief Financial Officer
Puh. +358 50 387 8180
sakari.jarvela@citycon.com


Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,0 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitus Standard Poor’s:lta (BBB-). Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.citycon.com/fi

Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja mukaan lukien, mutta ei ainoastaan, lausuntoja Cityconin strategiasta, liiketoimintasuunnitelmista ja fokuksesta. Termien kuten ”saattaa”, ”aikoo”, ”voisi”, ”tulee”, ”pitäisi”, ”odottaa”, ”suunnittelee”, ”uskoo”, ”arvioi”, ”ennustaa”, ”jatkaa” tai ”tavoittelee” ja näihin rinnastettavien termien avulla voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja, vaikka kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot eivät sisälläkään tällaisia termejä. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot tässä tiedotteessa perustuvat johdon tämänhetkisiin odotuksiin ja uskomuksiin, joihin kohdistuu useita riskejä, epävarmuustekijöitä ja tärkeitä tekijöitä, joiden vuoksi todelliset tapahtumat tai tulokset voivat poiketa merkittävästi siitä mitä tässä tiedotteessa on esitetty tai mitä tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot antavat ymmärtää, mukaan lukien, mutta ei ainoastaan, Cityconin liiketoimintaan, toimintaan, toimitusketjuun, strategiaan, tavoitteisiin ja ennakoituihin aikatauluihin sekä muiden yritysten kilpailuun liittyvät asiat. Citycon kehottaa olemaan nojautumatta liiallisesti tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin, jotka kertovat vain sen päivän tilanteesta, jolloin ne on tehty. Citycon ei ota velvollisuudekseen julkisesti päivittää tai korjata mitään lausuntoja, jotta ne vastaisivat muuttuneita odotuksia, tilanteita tai olosuhteita, joihin kyseiset lausunnot saattavat perustua, tai jotka voivat vaikuttaa todennäköisyyteen, että todelliset tulokset eroavat tulevaisuuteen suuntautuvissa lausunnoissa sanotuista. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot tässä tiedotteessa edustavat Cityconin näkemyksiä vain tämän tiedotteen päivämääränä, eikä niihin tule nojautua siten, että ne edustaisivat Yhtiön näkemyksiä minä tahansa myöhempänä päivämääränä.

Tärkeitä tietoja

Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä tarjous ostaa tai merkitä, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita tulla myymään missään valtiossa.

Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei saa julkistaa, kopioida, jäljentää tai levittää suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen julkistaminen tai levittäminen ei olisi soveltuvan sääntelyn mukaista tai edellyttäisi ylimääräistä rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä kuin Suomen lain mukaan vaaditaan. Tämä asiakirja ei ole tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten kuin Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Tarjousta tai sen osaa ei aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Mikä tahansa Osakkeiden myynti Yhdysvalloissa tullaan tekemään ainoastaan ”kokeneille institutionaalisille sijoittajille” US Securities Actin Rule 144A:n mukaisen rekisteröintipoikkeuksen mukaisesti.

Missä tahansa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tässä asiakirjassa esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu kyseisessä jäsenvaltiossa ainoastaan kokeneille sijoittajille siten kuin asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) määritellään (”asiaankuuluvat henkilöt”).  Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori toimivat Osakeannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun lukuun. Deutsche Bank Aktiengesellschaft ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori eivät pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä, eivätkä ole Osakeannin yhteydessä vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle eivätkä anna Osakeantiin tai muihin tässä viitattuihin asioihin liittyviä neuvoja kenellekään muulle kuin Yhtiölle.